Վերապատրաստման մոդուլ (ամբողջական)

1.Ներածություն

 1. 1 Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը

Վերապատրաստման դասընթացը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝ 

 1. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում՝ 20 ժամ 
 2. Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն՝ 9 ժամ 
 3. Մասնագիտական զարգացում՝ 81 ժամ 

Մասնագիտական զարգացում դասընթացն իր հերթին բաղկացած է երկու բաժնից՝

3.1 Ընդհանուր մանկավարժական՝ 36 ժամ 

 1. Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով , 7 ժամ 
 2. Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով, 7 ժամ
 3. Ներառական կրթություն , 5 ժամ
 4. Ուսումնական ճամփորդություն  — 6 ժամ
 5. Ուսումնական ճամբարի կազմակերպում  — 6 ժամ
 6. Ուսումնական ստուգատես — 5 ժամ

3.2 Առարկայական՝ 45 ժամ 

 1. Առարկայական հանրակրթության պետական չափորոշիչ , 4 ժամ 
 2. Առարկայի շրջանակում որևէ թեմայի հեղինակային ծրագիր , 5 ժամ
 3. Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում, 5 ժամ
 4. Առարկայական ֆլեշմոբ , 5 ժամ
 5. Առարկայական նախագիծ, 17 ժամ
 6. Գնահատում , 5 ժամ
 7. Ստուգում, 4 ժամ
 1. 2 Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը և իրականացման ժամանակացույցը
 1. 3 Ուսուցչի կողմից հավաքվող անհրաժեշտ կրեդիտների քանակը

Ծրագրի իրականացման ժամկետը 110 ժամ է 

Յուրաքանչյուր 10 ժամի համար տրվում է 1 կրեդիտ 

Մասնակիցը համարվում է դասընթացը ավարտած  9-11 կրեդիտ հավաքելու դեպքում 

Ծրագիրը կազմված է երեք բաժիններից հետևյալ համամասնությամբ՝ 

 • Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն՝ 9 ժամ, 1 կրեդիտ 
 • Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում՝ 20 ժամ, 2 կրեդիտ 
 • Մասնագիտական զարգացում՝ 81 ժամ, 8 կրեդիտ 

1.4. Յուրաքանչյուր բաժնի համար կրեդիտների տրամադրման սկզբունքը

Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցչի մասնակցության, բլոգի համապատասխան էջում նյութերի պատշաճ ներկայացման և ամփոփիչ հաշվետվության:

Առավել մանրամասն՝ մոդուլներում:

 1. 5 Տեղեկությունները վերապատրաստողների մասին

Տե՛ս  այստեղ

2. Վերապատրաստման ծրագիրը

2.1 Ուսուցչի վերապատրաստման նպատակը

Վերապատրաստման նպատակը  ուսուցչի մասնագիտական զարգացումն ու շարունակական ուսուցման գործիքներով ապահովելն է։ Ուսուցիչը ծանոթանում է մանկավարժական առաջատար փորձին,  նորարար մոտեցումներին, գործընկերների փորձին, հնարավորություն է ստանում ներկայացնել, առաջ բերել իր փորձը՝ մշակման, հոդվածի, նախագծի տեսքով։ Ուսումնասիրում է ՏՀՏ նորությունները, ծանոթանում մեդագործիքների այն փնջին, որոնք կարող է կիրառել  ուսումնական պարապմունքները կազմակերպելու համար, ստեղծում է իր ուսումնական բաց հարթակը՝ բլոգը։ Ծանոթանում է հանրակրթության բնագավառի նորություններին՝ իրավական փաստաթղթեր, հանրակրթության չափորոշիչ, կարգեր, առարկայական չափորոշիչներ, այլ փաստաթղթեր՝ ուսումնասիրել, դիտարկել, համեմատել դրանք։

2.2 Ուսուցչի վերապատրաստման բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները

Վերապատրաստման բովանդակությունը կառուցվում է այն սկզբունքով, որ ուսուցիչը կարողանա իր գործի հեղինակը լինել և յուրացնել, իրականացնել հետևյալ մոտեցումները՝

 • ուսուցիչն անընդհատ սովորում է, որպեսզի կարողանա հետաքրքիր լինել սովորողներին
 • ուսուցիչը սովորում է չկտրվել ժամանակից ու իրականությունից
 • ուսուցիչը ստեղծագործող, մշակող, սեփական մոտեցումներ ունեցող և դրանք ներկայացնել կարողացող անհատ է
 • ուսուցիչը իր դասը կառուցում է այնպես, որ ոչ թե իր գերազանցությունը, գիտելիքը ցուցադրի, այլ օգնի սովորողին սովորել
 • ուսուցիչը նորարար է, չի վախենում փորձարկելուց, իր դասը անընդհատ լավացնելուց ու կոնկրետ աշակերտին մոտեցնելուց
 • ուսուցիչը ճկուն է ու մեդիահմուտ․ ըստ անհրաժեշտության դասն առկա միջավայրից կարող է տեղափոխել հեռավար ուսուցման հարթակ և հակառակը
 • ուսուցիչը դասը նախագծում, կառուցում, իրականացնում է ոչ թե դասարանի, այլ յուրաքանչյուր աշակերտի համար՝ հնարավորություն տալով անհատ սովորողին ինքնադրսևորվել ( այդ թվում նաև՝ հատուկ կարիքով, արտակարգ ընդունակություններով սովորողներ)։

2.3 Ուսուցչի վերապատրաստման բովանդակությունը։ Վերապատրաստման թեմաները և դրանց հատկացված ժամաքանակները

Մանրամասն՝ այստեղ:

2.4 Վերապատրաստման արդյունքում ձևավորվող ընդհանրական հմտությունները

 • աշխատել իրավական փաստաթղթերի հետ. համադրում, քննարկում, մեկնաբանում, հիմնավորում
 • աշխատել  Հանրակրթության պետական չափորոշի հետ. քննարկել, մեկնաբանել, հիմնավորել
 • յուրացնել մանկավարժական առաջատար, նորարար  փորձը՝ Հայաստանում և արտերկրում
 • զարգացնել մանկավարժական, մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները
 • յուրացնել աշակերտակենտրոն ուսուցման հմտությունները, պարապմունքների կազմակերպման եղանակներ
 • յուրացնել մեդիաուսուցման հմտություններ
 • յուրացնել ՏՀՏ մի շարք ծրագրեր
 • յուրացնել որոշակի մեդիահարթակներից, առցանց հարթակներից օգտվելու հմտություններ
 • յուրացնել ուսումնական գործընացի կազմակերպման այլընտրանքային մոտեցումներ
 • զարգացնել ստեղծական միտքը

2.5 Վերապատրաստման արդյունքնում ակնկալվող վերջնարդյունքները

Վերապատրաստման դասընթացն ավարտող ուսուցիչը

 • կիմանա հանրակրթության բնագավառի կարևոր փաստաթղթերից՝ իր իրավունքներն ու պարտականությունները, սովորողների իրավունքներն ու պարտականությունները
 • կիմանա հանրակրթության պետական չափորոշիչը
 • կիմանա պետական չափորոշչի հենքային ուսումնական պլանը
 • կիմանա հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանների առանձնահատկությունները
 • կիմանա հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանների կազմակերպմանը վերաբերող կարգերը
 • կիմանա  մանկավարժական առաջատար, նորարար մոտեցումների մասին՝ Հայաստանում և արտերկրում,
 • կիմանա ՏՀՏ մի շարք ծրագրեր, դասի իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ
 • կկարողանա հմուտ օգտվել որոշակի մեդիահարթակներից, առցանց հարթակներից
 • կկարողանա վարել իր բլոգը, այն օգտագործել որպես ուսումնական տարածք
 • կկարողանա շարադրել իր մանկավարժական մոտեցումները, փորձը
 • կկարողանա հեղինակային ծրագիր կազմել
 • կկարողանա կազմել հեղինակային ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութեր
 • կկարողանա կազմել  և իրականացնել հեղինակային ծրագրին համապատասխան ուսումնական նախագծեր
 • կկարողանա կազմել  ֆլեշմոբի առաջադրանքներ
 • կկարողանա կազմել հատուկ կարիքով սովորողի ներառման նախագիծ
 • կկարողանա կազմել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ և իրականացնել այն
 • կկարողանա կազմել ուսումնական ճամբարի նախագիծ
 • կկարողանա կազմել ստուգատեսի նախագիծ
 • կկարողանա կազմել և ներկայացնել գնահատման հեղինակային համակարգ

2.6 Յուրաքանչյուր թեմայի նպատակը, վերջնարդյունքները, բովանդակությունը (ընդհանուր կետերով), գործնական աշխատանքների թեման(երը)։

Տես այստեղ:

3. Վերապատրաստման թեմատիկ պլանը՝

Տես այստեղ:

4. Օգտագործված գրականության ցանկ, հավելվածներ և էլեկտրոնային առցանց կրթական ռեսուրսներ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы
%d такие блоггеры, как: